vizyon hukuk

Website afcbilisim.com - mart 11, 2015!

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

İcra müdürlükleri nezdinde ilamlı yada ilamsız takip 
Kambiyo takipleri (senet ve çeklerin icraya konulması) 
İstihkak davaları 
İhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz davaları 
İcra takiplerine karşı, imzaya ve borca itiraz davaları 
Menfi tespit ve istirdat davaları 
İpoteğin paraya çevrilmesi 
Alacaklı vekili yada borçlu vekili olarak bakılan diğer icra hukuku alanındaki davalar