vizyon hukuk

Website afcbilisim.com - mart 11, 2015!

VEKALETNAME ÖRNEĞİ

VEKALETNAME

VEKİL EDEN:.......................................

VEKİL : 39364208814 TC KİMLİK NO LU AV. ALİ KİL

FERİTPAŞA MAH. KULE CAD. KULE PLAZA KAT:23/38

SELÇUKLU/KONYA

AYNI ADRESRE ÇALIŞANLAR ;

45556291502 TC KİMLİK NO LU AV. ERCAN ŞEN

17314108308 TC KİMLİK NO LU AV. HASAN ŞİMŞEK

26066171188 TC KİMLİK NO LU AV. Ayşe Altuntaş Menekşe

Leh ve aleyhimde açılmış veya açılacak bilumum dava ve takiplerden dolayı TC Mahkemelerinin meclislerinin, daire ve kurumlarının her bölüm ve derecesinde her sıfat tarik ve suretle beni temsile,haklarımı korumayı temin, müdafaa ve muhafazası için uygun göreceği bütün muameleleri takip, tamamlama ve bitirmeye, yeniden dava açmaya, davayı ıslah etmeye, kendi imzası ile gereken dilekçe ve belgeleri yazıp ilgili olduğu daire ve kuruma vermeye, tebliğ ve tebellüğe, ihtiyati ve icrai haciz ve tedbir kararları almaya, tedbir ve haciz koydurmaya ve kaldırmaya, kararların açıklanmasını ve düzeltilmesini istemeye, temyizden vazgeçmeye, Yargıtay, Danıştay, Bölge İstinaf Mahkemeleri, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve diğer idari ve mali kaza ve kurumlarında temsile ve duruşma talebinde bulunmaya, karar düzeltilmesi ve yeniden yargılama talebinde bulunmaya, tanıkları dinletmeye, yemin teklif kabul ve reddine, hakimleri ve katipleri redde ve yakınmaya, bilirkişi, muhasip, hakem tayin ve azline, keşif talebine, raporlara itiraza, tespit yaptırmaya, ihtarname, protesto çekmeye ve cevap vermeye, ilamlar ve kararların tamamının uygulanmasını sağlamaya, duruşma dışı tutulma talebinde bulunmaya, benim dışımda devam edecek duruşmalara katılmaya, ahz-u kabza, sulh ve ibraya, davayı ıslaha, feragat ve kabule, davdan feragate, feragati davayı kabule, davadan ve takipten vazgeçmeye, icra takiplerinde pey sürmeye, CMUK’ nun ilgili maddeleri uyarınca uzlaşmaya, kabul veya redde, gerektiğinde adli sicil kaydımı çıkarmaya, icra takiplerinde pey sürmeye, bilcümle trafik şube bürolarında her türlü kayıt ve suretler çıkarttırmaya, elden evrak alıp vermeye, şirketi temsile yazışmalarda bulunmaya, trafik şube ve bürolarında haciz rehin şerhlerine terkin ettirmeye, Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilınde tüm banka ve finans kuruluslarinda adımiza para cekmeye,islem yapmaya,bilumum tasarrufta bulunmaya, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve genel müdürlüğe bağlı diğer tüm birimlerinde şirket adına evrak vermeye, evrak almaya, işleri takip etmeye, harçları ödemeye, SGK Bölge ve İl Müdürlükleri nezdinde şirket adına her türlü işlemleri takip ve neticelendirmeye, firma adıma her türlü yazışmalar yapmaya, elden evrak takip etmeye, benim adıma evrak almaya, yine Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü, Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Rekabet Kurumu Başkanlığı, Türk Patent Enstitüsü Kurumu Başkanlığı, PTT, İl Sağlık Müdürlüğü, Türk Telekom AŞ, Türk Standartları Enstitüsü Kurumu, Türkiye’nin her yerindeki Noterlikler ve tüm bankalar nezdinde şirket adına her türlü talepte bulunmaya, işlemleri takibe, şirket adına olan evrakları teslim almaya, teslim ve tesellüme, teslim ve tesellüm belgelerine akd ve imzalamaya, elden evrak takip etmeye, sulh ve ibraya davayı kabul veya redde davadan feragate, feragati davayı kabule, temyizden feragate, birlikte veya ayrı ayrı ifayı vekalete, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, arabuluculuk yoluna başvurmaya, arabulucu seçmeye, arabuluculuk sürecinde ve müzakerelerde beni temsile, dilerse süreci sona erdirmeye, tutanak ve anlaşma belgelerini imzaya, takip ve sonuçlandırmaya, başkalarını da tevkil teşrik ve azle mezun ve yetkili olmak üzere Konya barosu avukatlarından 39364208814 TC Kimlik No lu Av. Ali KİL aynı adreste çalışan 45556291502 TC Kimlik No lu Av. Ercan ŞEN, 17314108308 TC Kimlik No lu Av. Hasan ŞİMŞEK, 42718663658 TC Kimlik No lu Av. Ayşe Altuntaş Menekşe yetkili kılınmıştır.

VEKİL EDEN: